Nach méi Plastik am Portmonnie?

Nach méi Plastik am Portmonnie?

Souguer wann ee guer keng Suen dobäi huet, ass de Portmonnie ëmmer gutt gefëllt – gefëllt mat Plastik. Jidderee vun eis dréit eng Jett Kaarten aus Plastik (sief et de Führerschäin, d’Identitéitskaart oder d’Kreditkaart) dagdeeglech mat sech ronderëm. D’Piraten hunn dem Minister fir d’Administrativ Reform dofir eng Fro iwwert eng potentiell Zesummeféierung vu Kaarten am Kader vun der Digitalisatioun an der administrativer Vereinfachung gestallt.

Hai fannt dir de ganzen Text vun der Fro:

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Administrativ Reform weiderzeleeden.

Ob Autos-Führerschäin, Carte d’identité oder Krankekeeskärtchen, all Bierger besetzt eng ganz Rëtsch vu Kaarten an Dokumenter, déi vu staatlechen Administratiounen oder vun delegéierte Plazen ausgestallt goufen. Am Privatsecteur ginn et mëttlerweil awer scho ressourcëschounend Alternativen zu dësem Chaos am Portmonnie. Schonn haut ass et bspw. méiglech, fir op eng eenzeg Kreditkaart verschidden anerer virtuell Kaarten ze lueden an esou d’Unzuel vu reelle Kaarten ze reduzéieren. En Vue vun der administrativer Vereinfachung an der Digitaliséierung kéint dës Piste, fir d’Unzuel vun de Kaarten ze reduzéieren, eigentlech och fir de Secteur publique ganz attraktiv schéngen, mee wéi aus dem Volet iwwert den CCSS aus dem Regierungsprogramm ervir geet, soll d’Unzuel vun de Kaarte duerch eng nei Kaart fir den tiers payant ganz am Géigendeel an Zukunft souguer nach an d’Luucht goen.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 • Wéi vill verschidden Dokumenter gi vum Staat, senge Servicer an delegéierten Entitéiten haut am Format vun der Kreditkaart editéiert?
 • Wéi eng vun dëse Kaarte kéinte legal zesummegefouert ginn a bei wéi enge gëtt dëst duerch en europäeschen Akt verhënnert?
 • Ass den Här Minister der Meenung, datt eng Reduktioun vun offiziellen Dokumenter, déi deelweis déi selwecht Daten ëmfaassen, eng Piste fir d’administrative Vereinfachung kéint sinn? Falls jo, plangt de Minister hei e Gesetz op den Instanzewee ze bréngen? Falls nee, proposéiert de Minister Alternativen fir d’Unzuel un Dokumenter, déi e Bierger muss bei sech hunn, ze reduzéieren?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven
Député

Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Handwierker mat Meeschterprüfung an der Fonction publique

Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Handwierker mat Meeschterprüfung an der Fonction publique

D’Piraten hunn dem Minister fir Ëffentlechen Déngscht, eng parlamentaresch Fro iwwert d’Handwierker aus der Karriär D1 gestallt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Am Kader vum lëtzebuergesche Qualifikatiounsrahme gouf festgehalen, dass de Meeschterbréif enger Qualifikatioun vum Niveau 5 entsprécht an esou iwwert dem Diplôme de technicien an och iwwert enger 1ere oder enger 13eme vun Niveau 4 steet. Wann en Handwierker, deen seng Meeschterprüfung ofgeluecht huet, eng Karriär an der Fonction publique ustrieft, kann hien sech aktuell also op Platzen aus der Karriär B1 mellen. Dëst war allerdéngs net ëmmer esou. Aus dësem Grond befannen sech nach ganz vill Handwierker mat Meeschterbréif an der Karriär D1 a ginn deementspriechend trotz hirer Niveau-5-Qualifikatioun méi schlecht bezuelt wei Persounen, déi mat enger 1ere oder 13eme ‘nemmen’ eng Niveau-4-Qualifikatioun hunn an awer am B1 agestallt goufen.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 • Wéi vill Persoune mat Meeschterbréif schaffen – opgelëscht no Groupe d’Indemnité an Administratioun oder Etablissement public d’Affectation – zurzäit an der Employéskarriär beim Staat?
 • Wéi vill Persoune mat Meeschterbréif schaffen – opgelëscht no Groupe d’Indemnité an Administratioun oder Etablissement public d’Affectation – zurzäit an der Fonctionnaireskarriär beim Staat?
 • Wéi vill B1-Plaze goufen zanter 2016 am Sous-groupe ‘Technique’ ausgeschriwwen? Wéi vill B1-Plazen, fir déi d’Profil vun engem Handwierker mat Meeschterbréif gesicht ginn ass, goufen zanter 2016 am Sous-groupe ‘Technique’ ausgeschriwwen?
 • Wéi vill Persoune mat Meeschterbréif aus der Karriär D1 hu säit dem Joer 2016 eng Demande op e Poste vum B1 gemaach? Wéi vill dovun hunn schlussendlech e Posten am B1 kritt? 
 • Wéi heich wier de finanziellen Opwand, dee mat engem iwwergräifende Reklassement vun den Handwierker mat Meeschterbréif aus der Karriär-Inférieur an d’Karriär B1 – ënner Berécksiichtegung vun enger Conservatioun vu Grad an Echelon – verbonne wier?

Mat déiwem Respekt,
Clement Sven
Député

Mein Kierper, mein Choix ? Eng parlamentaresch Fro iwwer Sterilisatioun

Mein Kierper, mein Choix ? Eng parlamentaresch Fro iwwer Sterilisatioun

D’Piraten hunn dem Minister fir Gesondheet eng parlamentaresch Fro iwwert d’Sterilisatioun gestalt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Wéi d’Press rapportéiert an eng Rei Fraen op de soziale Medie confirméieren, gëtt et zu Lëtzebuerg e Problem fir Fraen, déi sech fräiwëlleg steriliséiere loosse wëllen. Wann den Agrëff net medezinesch indizéiert ass, ass et – wann een de Bäiträg op de sozialen Netzwierker gleewe ka – souwuel fir Frae mat, wéi och fir Fraen ouni Kanner, schwéier en Dokter ze fannen an dat bal onofhängeg vum Alter. Vill Frae schwätzen hei vun enger Corvée, bei där si vill verschidden Doktere besichen an awer all Kéiers eng negativ Äntwert kréien. Trotzdeem ass et eigentlech etabléiert, datt jidderee soll selwer iwwert seng Method vun der Verhiddung entscheede kënnen, an och, datt jiddereen e Recht drop huet Kanner, mee eben och keng Kanner ze kréien.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 • Wéi vill Sterilisatioune goufen an deene leschten 10 Joer (opgeschlësselt no Joer an duerno ob se medezinesch indizéiert waren oder net) bei Fraen zu Lëtzebuerg duerchgefouert?
 • Wéi vill verschidden Dokteren hunn des net medezinesch indizéiert Sterilisatiounen duerchgefouert?
 • Wéi verhält sech dat relativ zur Unzuel vun Dokteren, déi insgesamt Sterilisatiounen duerchgefouert hunn?
 • Ass de Minister der Meenung, datt hei eng Opklärungscampagne fir d’Stäerkung vun de Rechter vun de betraffene Frae bei den Dokteren néideg wier? Wa jo, wéi kéint déi ausgesinn?
 • Wéi ass d’legal Basis op där Dokteren d’Behandlung vun enger Patientin trotz hirem explizitte Wonsch no enger Sterilisatioun verweigere kënnen ?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Eng parlamentaresch Fro iwwert den Centre médico-sportif

Eng parlamentaresch Fro iwwert den Centre médico-sportif

Ze laang Waardezäiten?
Mir wollte wësse wéi ausgelaascht de Medico zu Lëtzebuerg ass.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Eng medezinesch Kontroll an engem Centre médico-spotif ass eng noutwenneg Viraussetzung fir zu Lëtzebuerg eng Lizenz fir de competitven Sport ze kréien. Fir motivéierte Sportler hiren Elan net ze huelen, ass et wichteg, datt Persounen, déi eng Demande fir esou eng Lizenz areeche wëllen, séier e Rendezvous bei engem Dokter kenne kréien.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 • Wéi vill Persoune sinn am Joer 2018 – opgeschlësselt no Zenter – bei engem Dokter vum Centre médicosportif passéiert?
 • Wéi vill Persounen kéinten – opgeschlësselt no Zenter – pro Mount maximal beim Centre médico-sportif passéiren?
 • Wéi vill Zäit louch 2018 an der Moyenne – opgeschlësselt no Zenter a Mount – tëscht dem Huelen vum Rendezvous an der tatsächlecher Visitt beim Dokter vum Centre médico-sportif?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député


Transparent Prozeduren? Eng parlamentaresch Fro iwwer Personalchangementer an de Ministèren

Transparent Prozeduren? Eng parlamentaresch Fro iwwer Personalchangementer an de Ministèren

D’Piraten hunn de Ministeren fier Aussenugeleeënheeten an Europa, Ëffentlechen Déngscht, Energie an Kultur eng parlamentaresch Fro iwwer rezent Personalchangementer gestalt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

“Reegelméisseg falen op Ministèrë Personalchangementer un. Heiansdo treffen esou Wiessele bei der Ëffentlechkeet duerch kloer an transparent Prozeduren ob Zoustëmmung, heiansdo léisen se guer keng Resonanz aus an heiansdo ginn se vun der Bevëlkerung virun allem negativ bewäert, well ontransparent Kritäre bei der Attributioun vun de Posten d’Léit gleewe loossen, datt aner Aspekter ewéi d’Kompetenze vun de Kandidaten um Enn bei der Verdeelung vun den Aarbechtsplazen ausschlaggebend waren. Och am Moment ginn et erëm eng Rei Changementer an de lëtzebuergesche Ministèren. Esou soll z.B. eng fréier Staatssekretärin wäerte bei den Ausseministère wiesselen, fir do d’Nationbranding-Strategie ze begleeden, e fréiere KeP-Koordinateur soll an de Kulturministère nominéiert ginn an e fréiere Porte-parole vum Nohaltegkeetsministère soll 1er Conseiller de Gouvernement am neien Energieministère ginn.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 • Kennen d’Häre Ministeren an d’Madamm Ministesch des Personalchangementer bestätegen?
 • Gouf et fir dës Posten eng oppen Ausschreiwung? Wa jo, vu wéini bis wéini an op wéi enge Kanäl? Wann nee, firwat net?
 • A wéi enger Carrière an ënnert wéi engem Statut kann een als Persoun bei de lëtzebuergesche Ministèren agestallt ginn? Wéi eng Kompetenze soll ee matbréngen, wann een e Posten an enger héijer Carrière bei engem Ministère ustrieft?
 • Wéi gëtt an de Ministèrë séchergestallt, dass Persoune keen Zougang zu Carrièren hunn, zu deenen hier Diplomer se net ermächtegen? Wéi oft ass et hei schonns zu Ausnamen komm?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député”


3 Méint keen Salaire? Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Salairë vun den Chargés d’éducation a vun den Chargés de cours

3 Méint keen Salaire? Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Salairë vun den Chargés d’éducation a vun den Chargés de cours

Eng Rei Leit, déi als Chargés d’éducation oder als Chargés de cours schaffen, kruten 3 Méint laang keen Salaire iwwerwisen. Firwat war dat esou?

D’Piraten hunn dem Minister fir Bildung eng parlamentaresch Fro iwwert d’Salairë gestalt, mee kéng zefriddestellend Äntwert kritt. Dofir hunn mir nach eng Kéier nogefrot.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser zweeter Fro:

“Eng Rei Persounen, déi als Chargés de cours oder Chargés d’éducation a staatleche Schoulen agestallt sinn, kruten tëscht August an November 2018 wärend e puer Méint kee Salaire – bzw. e Salaire am Centberäich iwwerwisen. Fir ob dëse Mëssstand opmierksam ze maachen an Erklärungen iwwert d’Zustanekomme vun dëse Fäll ze erhalen, hat ech de 14. November 2018 eng parlamentaresch Fro un den Här Bildungsminister gestallt, déi leider net zu menger Zefriddenheet beäntwert gouf. Well et sech bei deem genannten Zäitraum em eng Period handelt, an där en neit Schouljoer ugaangen ass, huet den Här Minister seng Äntwert vollstänneg ob d’Salairë vu Persoune bezunn, déi fir d’Rentrée 2018-2019 nei agestallt goufen, ouni datt meng Fro des Aschränkung enthalen hätt. Datt nei agestallten Persounen am August nach kee Salaire kruten an et Verzögerunge konnt gi bei onkompletten Dossieren erschéngt evident. Mee d’Fro wisou d’Salairë vun anere Chargéë, déi scho laang an hirem Beruff täteg waren, net ausgeschott goufen oder nëmmen e puer Cent ëmfaasst hunn, ass ëmmer nach net beäntwert.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 • Huet den Ëmstand, datt den Här Minister a senger Äntwert vum 17. Dezember 2018 nëmmen iwwert nei Astellungen schreift, domat ze dinn, datt de Problem mat de Salairen vun de Chargéë dem Minister net a senger Totalitéit bekannt war?
 • Wéi vill Persounen, déi scho virun der Rentrée 2018-2019 als Chargé an enger Schoul täteg waren an deenen hir Kontrakter fir déi lescht Rentrée weider gelaf sinn, kruten tëscht August an November 2018 kee Salaire oder e Salaire ënnert 5 Euro iwwerwisen?
 • Wisou ass et zu dëse Verspéidungen a Fehlbeträg beim ausschëdde vun de Salaire komm?
 • Wéi héich ass de Gesamtmontant u Salairen, déi tëscht August an November 2018 verspéit ausbezuelt goufen?
 • Wéi eng Konsequenze wäerte vu ministerieller Säit gezunn ginn, fir an Zukunft ähnlech Lounausfäll ze vermeiden?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député”

Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Associatiounen an d’Fondatiounen ouni but lucratif

Eng parlamentaresch Fro iwwert d’Associatiounen an d’Fondatiounen ouni but lucratif

All ASBL ass gesetzlech verflicht sech pro Joër beim RCS mat enger Réi Donée ze mëllen. D’Piraten wollten wëssen weivill ASBLen dëser Fuerderung nokommen.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Am Gesetz iwwert d’Associatiounen an d’Fondatiounen ouni but lucratif steet, dass all ASBL pro Joer beim Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) eng Lescht muss ofginn, déi d’Nimm, d’Virnimm, d’Wunnsëtz an d’Nationalitéite vun hire Memberen an alphabetescher Reiefolleg enthält.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 • Wéi vill ASBLen sinn aktuell beim RCS immatrikuléiert?
 • Opgeschlësselt no Joer, wéi vill ASBLen hunn ab dem Joer 2008 esou eng Lescht agereecht?
 • Wéi vill ASBLen si säit dem Joer 2008 mindestens wärend engem Joer dëser gesetzlecher Opfuerderung net nokomm?
 • Denkt de Minister, datt d’Flicht fir jäerlech eng Memberslëscht beim RCS ze deposéieren an Zukunft – opgrond vun administrative Vereinfachungen an Dateschutzgesiichtspunkten – opgehuewe kéint ginn.

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Eng parlamentaresch Fro iwwert de REVIS

Eng parlamentaresch Fro iwwert de REVIS

D’Piraten hunn der Ministesch fir Famill an Integratioun eng parlamentaresch Fro iwwert de Revis gestalt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Mam Gesetz vum 28. Juli 2018 gouf de REVIS agefouert a mam Artikel 4 doran ganz kuerz op den Terme “communauté domestique” agaangen, deen des Weideren am Artikel 4 vum groussherzogleche Reglement vum 1. Oktober 2018 konkretiséiert gëtt. Ausdrécklech gëtt eng communauté domestique definéiert als: “Sont présumées former une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun, dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun […]”. Elo héiert een souwuel vu Persounen, déi a Wunngemeinschafte wunnen, wéi och vu Persounen, déi als unerkannte Flüchtling vun enger Famill opgeholl goufen, datt dës Definitioun se virun de Choix stellt: REVIS verléieren oder eng aner Wunnsituatioun sichen.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 • A wéi vill Fäll, opgeschlësselt no Refus a Reduktioun, gouf den REVIS vu BPI refuséiert oder reduzéiert opgrond vun der Wunnsituatioun?
 • Wéi vill Persounen, déi net ënnert de Statut vum BPI falen, déi mat Persounen, wou keng Alliance a kee lien de parenté besteet, zesumme wunnen, kruten de REVIS refuséiert oder reduzéiert?
 • Ass et d’Opfaassung vun der Regierung, datt alleng de Fait, kee Loyer ze bezuelen, de Constat zouléisst, datt et e gemeinsame Budget gëtt an doduerch d’Definitioun vun der communauté domestique erfëllt wier?
 • Gedenkt d’Regierung den Artikel 4 (3) vum Gesetz an Zukunft z’amendéieren fir Härtefäll ze verhënneren?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Eng Infirmiere fir d’Schüler? Eng parlamentaresch Fro iwwer d’medezinesch Encadrement an de Schoulen

Eng Infirmiere fir d’Schüler? Eng parlamentaresch Fro iwwer d’medezinesch Encadrement an de Schoulen

D’Piraten hunn dem Minister fir Bildung & Gesondheet eng parlamentaresch Fro iwwer d’medezinescht Encadrement gestalt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

D’Léierpersonal an de Lycéeën ass net nëmme fir d’Wëssensvermëttlung, mee wärend de Schoulstonnen och fir d’Gesondheet vun hire Schüler responsabel. Allerdéngs sinn d’Proffen, genee esou wéi de SePAS, net medezinesch fir des Tâche ausgebilt ginn. En vue vun de villsäitege Krankheetsbiller vu Schülerinnen a Schüler gëtt en optimalen Encadrement vun alle méigleche medezinesche Situatiounen ëmmer méi néideg, mee och ëmmer méi schwiereg.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 • Deelen d’Ministeren d’Opfaassung, datt Jugendlecher en optimaalt medezinescht Encadrement an der Schoul brauchen?
 • Wat wier de Käschtefacteur, wann een um Campus Geesseknäppchen an och zentral um Lampertsbierg wärend de Schoulzäiten de Schüler géif eng Schoulinfirmèrie zur Säit stellen?
 • Ginn et Pläng vun der Regierung, fir an de Schoulen – souwuel a Lycéeën, wéi och a Schoule vum Fondamental – Infirmièren anzestellen?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Parlamentaresch Fro iwwert de EU-Projet: WiFi4EU

Parlamentaresch Fro iwwert de EU-Projet: WiFi4EU

Ëffentlechen Wifi ass ëmmer méi verbreet an d’EU well deementspriechend mat dem Projet WiFi4EU de WiFi ëmmer méi liicht zougänglech maachen.
D’Piraten hunn dem Minister fir Digitalisatioun & Interieur eng parlamentaresch Fro iwwert Ënnerstetzung vun de Gemenge gestalt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Vum 7. bis den 9. November huet den éischten Appell fir Projeten vum EU-Projet WiFi4EU stattfonnt. An dësem Kader konnte Gemengen, déi sech gemellt hunn, 15.000 € kréie fir Wifi op ëffentleche Plazen opzeriichten. Schlussendlech goufe 15 lëtzebuergesch Gemengen zeréckbehalen fir un dësem Projet deelzehuelen. Dësen Appell gouf no enger “first-come, first-served basis” verdeelt mat engem Minimum vu 15 Gemenge pro Land.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 • Huet d’Regierung Gemengen encouragéiert un dësem Projet deelzehuelen?
 • Gouf et eng concertéiert Aktioun fir e Maximum un Demanden direkt um Ufank vun der Period vum Appell anzereechen fir esou vun der “first-come, first-served basis” ze profitéieren? Wann nee, firwat net?
 • Ass d’Regierung der Meenung, datt fräien Internetaccès an ëffentleche Gebaier gefërdert misst ginn? Wa jo, wéi eng Mesuren setzt d’Regierung ëm, fir d’Gemengen, Veräiner a Syndikater dobäi z’ënnerstëtzen?
 • Plangt d’Regierung déi Gemengen z’ënnerstëtzen, déi beim WiFi4EU-Projet net berécksiichtegt goufen?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député